2020-08-15, šeštadienis, 13:12.     Šiandien Raseiniuose saulė teka 06:08, leidžiasi 21:02, dienos ilgumas 14:54.

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija kviečia naujiems iššūkiams

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija kviečia naujiems iššūkiams

Šį rudenį mūsų mokykla 50-ąjį kartą svetingai pravers duris buvusiems, esamiems ir būsimiems mokiniams, mokytojams, tėveliams. Į gyvenimą pro šias duris gegužės mėnesį taip pat iškeliaus 50-oji mokinių laida ( XVIII gimnazijos laida). Nueitas gražus kelias, kupinas nuolatinės kaitos, ieškojimų ir atradimų. Keitėsi mokyklos pavadinimai (II-oji vidurinė mokykla, „Žemaičio“ vidurinė mokykla, „Žemaičio“ gimnazija, Prezidento Jono Žemaičio gimnazija), bet visada mūsų bendruomenė savo veiklas grindė pamatinėmis vertybėmis: pilietiškumu, patriotiškumu, laisvės, kūrybiškumo, savarankiško mąstymo, atsakomybės už savo veiksmus ugdymu.  Šios vertybės siejamos su  gilių ir gražių mokyklos tradicijų puoselėjimu, su inovacijų diegimu, su ugdymo bazės modernizavimu. Juk svarbiausia misija – į gyvenimą išlydėti savarankišką, atsakingą, pilietišką, nuolat besimokantį jauną žmogų. To siekia visa gimnazijos bendruomenė, tai pagrindžia gimnazistų ugdymosi rezultatai, neformaliojo švietimo, projektinės veiklos.

 2015 m. įgyvendinta nemažai projektų, kurie praplėtė gimnazistų saviraiškos galimybes, padėjo susipažinti su kultūrų įvairove, profesinio pasirinkimo galimybėmis. Įgyvendinant Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 gimnazijoje buvo ypač akcentuojama gimnazistų profesinio veiklinimo svarba. Gimnazistai galėjo pažintinių patyriminių vizitų dėka aplankyti įmones/įstaigas/organizacijas, „pasimatuoti“ norimą profesiją, pabendrauti su tam tikrų profesijų atstovais bei geriau pažinti save. Jau ne pirmus metus įgyvendinamas Raseinių rajono jaunimo  pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektas „Dirbk. Skatink. Stiprink“. Projekto metu vykdytos įvairios veiklos: diena su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnais, kartu su projekto partneriais suorganizuota netradicinė „Diena be skambučio“ Jūkainiuose. Susibūrė aktyvaus jaunimo klubas. Suorganizuoti dviejų dienų mokymai „Mąstyk kritiškai, gyvenk atsakingai“. Tęsiamas savanoriškas jaunimo bendradarbiavimas per kultūrines veiklas su Raseinių specialiosios mokyklos auklėtiniais. Dar vienas tęstinis projektas - sveikatos programos projektas ,,Menas sveikai gyventi”. Suorganizuoti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą skatinantys renginiai: užsiėmimai klasėse pagal amžiaus grupes, renginiai gimnazijoje, renginiai dalyvaujant partneriams, pasirengta ir dalyvauta kitų įstaigų inicijuotuose renginiuose rajone. Pasidalinta sveikatos stiprinimo patirtimi vietos bendruomenėje ir už įstaigos ribų. Įgyvendinta ir nauja iniciatyva -  aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos projektas „Eko kelias“. Projekto metu buvo sodinami medeliai, dalyvauta ekologinėje talkoje „DAROM -2015“, sukurti ir suklijuoti agitaciniai lipdukai „Gimnazija - nerūkymo zona“, suorganizuota akcija „Diena be automobilio“,  projekto logotipo konkursas, protmūšis ekologine tema. Išleistas kalendorius su gimnazistų piešiniais apie gamtą. Įgyvendinami tarptautiniai projektai: Švietimo mainų paramos fondo „Erasmus+“ projektas „Stop Dreaming Start Doing“ („Nustok tik svajoti, pradėk veikti“). Mokytojų Daivos Bitvinskienės, Vilmos Dargevičienės ir Rūtos Jankauskienės parengto projekto idėja yra tobulinti ekonomines žinias ir verslumo įgūdžius. Gimnazistai  ugdys asmenines įgimtas ir įgytas savybes (pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, kūrybiškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, komandinio darbo įgūdžius, lyderystę), turės galimybę kartu su  Austrijos partneriais iš Villach miesto mokyklos sukurti bendrą produktą. Taip pat gimnazijoje pradėtas įgyvendinti dvišalis tarptautinis projektas „Sveikame kūne sveika siela“. Projektas finansuojamas programos NordPlus junior. Projekto koordinatoriai - Latvijos Baloži vidurinė mokykla, Prezidento Jono Žemaičio gimnazija dalyvauja partnerio teisėmis.

 


Projektinė veikla, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais  įtakoja ugdymo(si) kokybę bei lemia ugdymo(si) pasiekimus. 2014-2015 m.m. ugdymo(si) rezultatai tai pagrindžia. 2015 m. valstybinius brandos egzaminus (VBE) laikė visi 153 XVII laidos abiturientai. Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos mokinių, pasirinkusių laikyti populiariausius valstybinius brandos egzaminus (lietuvių kalbą ir literatūrą, matematiką, istoriją, anglų kalbą), procentinė dalis yra didesnė už Raseinių rajono ir šalies abiturientų pasirinkimus.  2015 m. 9 gimnazijos abiturientai išlaikė valstybinius brandos egzaminus 100 balų. Rytis Pranckūnas 100 balų gavo už užsienio kalbos (anglų) (mokytoja Daiva Naujokaitienė), matematikos (mokytoja Irma Mickutė) ir informacinių technologijų (mokytojas Nerijus Varpučinskis) valstybinius brandos egzaminus. Užsienio kalbos (anglų) (mokytoja Rūta Jankauskienė) ir informacinių technologijų (mokytojas Nerijus Varpučinskis) valstybinius brandos egzaminus 100 balų išlaikė Manvydas Urniežius. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą 100 balų išlaikė Kamilė Jovaišaitė, Ignas Skavydas (mokytoja Rūta Jankauskienė), Greta Budraitytė (mokytoja Jurga Bulotienė) ir Justina Naujokaitytė (mokytoja Daiva Naujokaitienė). Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą 100 balų išlaikė Vaiva Gudžiūnaitė (mokytoja Irena Kubilienė) ir Julija Račaitė (mokytoja Vergina Strelkauskienė). 100 balų už informacinių technologijų egzaminą gavo Lukas Jonyla (mokytojas Nerijus Varpučinskis). 2015 m. abiturientai išlaikė 98 % (2014 m. – 98 %) pasirinktų valstybinių brandos egzaminų.Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, fizikos, informacinių technologijų ir užsienio kalbos (vokiečių) dalykų VBE balų vidurkis aukštesnis už rajono bendrojo ugdymo mokyklų egzaminų balų vidurkius. Aukščiausiu pasiekimų lygiu (86-100 %) išlaikiusiųjų gimnazistų procentas didesnis už šalies ir rajono yra lietuvių kalbos ir literatūros (17 %), matematikos (13,16 %), biologijos (20 %) ir informacinių technologijų (58,33 %) dalykų valstybinių brandos egzaminų. Užsienio kalbos (anglų) (18,25 %) aukštesniuoju pasiekimu lygiu išlaikiusiųjų procentas didesnis už rajono, tačiau mažesnis už šalies. Chemijos (0 %), fizikos (0 %), istorijos (3,13 %), geografijos(0 %) ir užsienio kalbos (vokiečių) (0 %) aukštesniuoju pasiekimu lygiu išlaikiusiųjų procentas mažesnis už rajono ir šalies vidurkius.  Nacionalinio egzaminų centro pateiktoje apibendrintų 2015 m. VBE rezultatų palyginimo su šalies ir Raseinių rajono savivaldybės mokyklų rezultatais lyginamojoje analizėje, naudojant standartizuotus taškus, gimnazijos matematikos, biologijos, užsienio kalbos (anglų) ir informacinių technologijų rezultatai aukštesni nei rajono ir šalies, o lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos VBE rezultatai pagal standartizuotus taškus patenka tarp 16 procentų geriausių Lietuvos mokyklų. Standartizuotas apibendrintas visų dalykų VBE rodiklis yra aukštesnis už Lietuvos. 84 % gimnazistų įstojo į aukštąsias mokyklas: universitetus – 66 %, kolegijas - 34 %.

 


Džiugina ir PUPP rezultatai. 2015 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (PUPP) dalyvavo 122 II klasių gimnazistai. Gimnazija dalyvavo nacionalinio egzaminų cento vykdomame Lietuvos mokyklų PUPP rezultatų tyrime. Lietuvių kalbos ir matematikos PUPP rezultatų vidurkis aukštesnis už skirtingų šalies vietovių ir mokyklų tipų rezultatus. II kl. gimnazistai pasiekė aukštus matematikos ir lietuvių kalbos dalykų PUPP rezultatus. Tai iliustruoja Nacionalinio egzaminų centro pateikta gimnazijos PUPP rezultatų analizė.

 


Lietuvių kalbos ir matematikos PUPP rezultatų vidurkiai aukštesni už rajono ir šalies rezultatų vidurkius.

 


Ugdymo(si) kokybę atspindi ir gimnazistų laimėjimai rajono mokinių olimpiadose, konkursuose. 2015 m. iš viso laimėta 60 prizinių vietų . Laimėta 19 1-ųjų vietų: informacinių technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, vokiečių kalbos, istorijos, meninio skaitymo, biologijos, fizikos, chemijos, matematikos, ekonomikos ir verslo, dailės. 1-osios vietos sudaro 32 % visų gimnazistų laimėtų prizinių vietų.  Gimnazistai rajonui atstovavo 7-iose respublikinėse olimpiadose, konkursuose: anglų kalbos, vokiečių kalbos, istorijos, matematikos, chemijos, lietuvių kalbos ir literatūros, ekonomikos ir verslo. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vykusiame moksleivių patriotinės ir žygio dainos konkurse „Kai lietuviai žygiuoja kovon“, skirtame Generolo Jono Žemaičio 106-osioms gimimo metinėms paminėti, Prezidento Jono Žemaičio komanda iškovojo 1- ąja vietą. Gimnazistų komanda, vadovaujama mokytojos Daivos Bitvinskienės, laimėjo Europos Parlamento Informacijos biuro organizuotą Euroscola atrankos konkursą ir 2016 m. balandžio 24 d. gimnazistai vyks į Strasbūrą.
Gimnazistai aktyviai dalyvauja sportinėse veiklose. 2015 m. rajoninėse sporto varžybose iškovotos 9 1-osios vietos. Gimnazistai tapo nugalėtojais vaikinų ir merginų tinklinio, krepšinio, šachmatų, šaškių, badmintono, smiginio ir lauko teniso varžybose. Gimnazijos vaikinų krepšinio ir tinklinio komandos tapo LMOF zoninių varžybų nugalėtojais.  Gimnazijos šaudymo ir vaikinų tinklinio komandos tapo LMOF tarpzoninių varžybų nugalėtojomis. Gimnazijos komanda tapo LMOF šaudymo PnG finalinių varžybų nugalėtoja. Jaunieji krepšininkai – „Basketnews.lt Lietuva“ 10-12 kl. tarpmokyklinio vaikinų krepšinio turnyro „Mažosios taurės“ nugalėtojai. Gimnazija 2015 metais pripažinta sportiškiausia mokykla tarp Raseinių rajono miesto mokyklų.

 


Daug dėmesio gimnazijoje skiriama gimnazistų saviraiškai. Tam pasitarnauja neformalusis švietimas. Tęsiamos tradicinės sportinės veiklos: krepšinis, futbolas, lengvoji atletika, sunkioji atletika, šaudymas, aerobika, tinklinis, šaškių-šachmatų klubas, klubas. Organizuojamos veiklos, ugdančios gimnazistų kūrybiškumą: dailieji amatai, renginių įgarsinimo studija, renginių vedėjų studija, dizainas, fotomanija, medžio meninis drožinėjimas ir choreografija (tautiniai, pramoginiai šokiai), mišrus choras, merginų ir vaikinų ansambliai, kūrybinė grupė „Žodis“, lyderių klubas. Veikia „Web“ komanda, kuri orientuojasi į informacinės kultūros ugdymą, svetainės turinio kūrimą ir valdymą. Pilietiškumo bei patriotiškumo ugdymą gimnazijoje reprezentuoja jaunieji šauliai, kurie dalyvauja Lietuvos Šaulių sąjungos inicijuotoje ir vykdomoje programoje. Bendradarbiaujant su Robotikos akademija, sudarytos sąlygos vykdyti NŠ programą „Taikomoji robotika“. Kiekvienas gimnazistas gali rasti patinkančią veiklą, ugdytis meninius, sportinius, kūrybinius gebėjimus.

 


Į gimnazijoje organizuojamas veiklas stengiamės įtraukti tėvelius. Organizuojamos   atviro kontakto „Tėvų dienos“, minint Prezidento Jono Žemaičio 107-ąsias gimimo metines apdovanoti geriausiai besimokantys gimnazistai ir jų tėvai. Tradiciniuose Sveikatingumo ir sporto savaitės renginiuose taip pat  dalyvavo gimnazistų tėvai.

 


Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje 2016 m. pradžioje įsirengta užsienio kalbų laboratorija. Kalbų laboratorija – tai programinė įranga, kuri padeda mokytis kalbų ir gauti maksimalų mokytojo dėmesį. Ją naudojantis mokytojas sutaupo laiko, o mokinys gali geriau susikoncentruoti į užduotis. Pasitelkę interaktyvias užduotis mokiniai mokosi kalbėti realiose situacijose, gali įrašyti savo garsines užduotis, jas išklausyti ir palyginti savo tartį su pavyzdine, taisyklinga modelio tartimi. Užsienio kalbų laboratorija sudaro sąlygas gimnazistams geriau pasirengti užsienio kalbų egzaminams.

 


Veikdami kartu, galime pasiekti labai daug.  Kviečiame prisijungti prie mūsų su naujomis idėjomis, lūkesčiais ir žinių troškimu.
Priėmimas į gimnaziją vyks 2016 m. gegužės 2-6 dienomis.

 


Kviečiame registruotis iki 2016 balandžio 29 d. telefonu (8 428 51969) arba el. paštu (raseiniugimnazija@raseiniai.lt) ir atvykti iš anksto suderintu jums patogiu laiku.

 


Reikalinga informacija svetainėje www.raseiniugimnazija.lt

 

 

 

 

 

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai


Redakcija:
+370 654 40945
e.p. info@manoraseiniai.lt


Daugirdo 8, LT-60149 Raseiniai


mob. (8 616) 14 144