2020-06-04, ketvirtadienis, 14:37.     Šiandien Raseiniuose saulė teka 04:56, leidžiasi 22:01, dienos ilgumas 17:4.

Kaimynas susimontavo didesnius radiatorius - kur kreiptis?

2019-07-07, paskelbė www.mano Raseiniai.lt
Kaimynas susimontavo didesnius radiatorius - kur kreiptis?

Daugiabučiame name šildymo prietaisų pakeitimas, didinant jų galią reglamentuotas Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintose šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (Žin., 2003, Nr. 70-3193).

 

  Taisyklėse nustatyta, kad „visi darbai, atliekami įrenginyje, tarp jų ir atskirų įrenginio maz-gų keitimas, kuriuos atlikus, keičiamas jų tipas, sukuriama jo nauja kokybė ir pakinta pra-dinės, įrenginio pase nurodytos, charakteristikos našumas, pralaidumas, slėgio ar tempe-ratūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos, keičiama šilumos tiekimo schema ir kita“ yra šilumos įrenginių rekonstravimas. Vadovaujantis šia nuostata, bet kurie darbai, keičiant bute šildymo prietaisus ar kitaip padidinus jų našumą (šilumos galią), turi būti at-liekami vadovaujantis Taisyklių III skyriaus nuostatomis.

 

  Dažni atvejai kai namo atskiruose butuose šildymo prietaisai pakeisti našesniais ar kitaip padidintas jų našumas pažeidžiant Taisykles.

  

Šiuo atveju Taisyklėmis (III skyriaus 35 punktas ir 135 punktas) nustatyta, kad „….butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginius rekonst-ruoja pažeisdami Šilumos ūkio įstatymą , šias taisykles ar Šiame skyriuje nurodytus kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka“, kad Daugiabučio gyvenamojo namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas, privalo „atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo neteisėtų veiksmų pateikus klaidingus duomenis suvartotos Šilumos ir (ar) karšto vandens sąnaudoms apskaičiuoti, savavališkai pakeitus šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiu elementus (išskyrus vandens ėmimo prie-taisus) kitokiais, pakeitus jų jungimo schemą arba pažeidus sutartyje nustatytas jų priežiū-ros sąlygas.“

  

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojami Šilumos paskirstymo metodai nenumato, kad įvadiniu šilumos skaitikliu išmatuotas šilumos kiekis būtų paskirs-tomas buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams, įvertinus atsirandančias pa-pildomas šilumos sąnaudas dėl atskiruose butuose įrengtų naujų didesnio našumo šildymo prietaisų ar kitaip padidinus esamų šildymo prietaisų našumą (sumontavus papildomas sekcijas), todėl šilumos tiekėjas neturi teisės papildomai apmokestinti šilumos suvartojimo tokiuose šildymo prietaisuose.

  

Akivaizdu, kad buto ar kitų patalpų savininkas įrengęs naujus didesnio našumo šildymo prietaisus ar kitaip padidinęs esamų Šildymo prietaisų našumą, pažeidžia kitų butų savi-ninkų teises ir teisėtus interesus bei padaro pastariesiems realią žalą. Taisyklės (242 punktas) nustato, kad buitinių šilumos vartotojų skundus, išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka, nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė ener-getikos inspekcija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pagal savo kompe-tenciją.

 

   Esant tokiems atvejams, rekomenduojama su skundu kreiptis į šias institucijas, ar vieną iš jų, dėl Vartotojo teisių ir teisėtų interesų pažeidimo bei padarytos žalos išreikalavimo iš kaltų asmenų.

 

                                                                                                                     UAB „Raseinių šilumos tinklai“ informacija

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai


Redakcija:
+370 654 40945
e.p. info@manoraseiniai.lt


Daugirdo 8, LT-60149 Raseiniai


mob. (8 616) 14 144